Gi?i thi?u v? chúng t?i
  Gi?i thi?u v? tr??ng
  Gi?i thi?u v? Khoa d?y h?c
  Gi?i thi?u v? Qu?ng Tay
   
 
 
Xin du h?c t?i tr??ng
  Ch??ng trình và chuyên ngành ?ào t?o
  ?i?u ki?n và th? t?c nh?p h?c
  M?u ??n xin du h?c
  Khung pháp ly và các quy ??nh liên quan
 
 
Gi?i thi?u v? T.P. Bách S?c
  Bách S?c
  h? Tr?ng Bích
  huy?n L?c Nghi?p
  huy?n L?ng Van
  huy?n T?nh Tay
  Cu?c phiêu l?u t?i L?nh ??i V??ng
 
Liên h?
  ??n tr??ng ph?i ?i th? nào
  ??a ch?: S? nhà 98, ???ng Thành H??ng, T.P. Bách S?c, Qu?ng Tay, Trung Qu?c
 
 
 
 
Th?ng tin liên h?:
Tel: +86-776-2823054
Fax: +86-776-2823054, 2846565
??a ch?: S? nhà 98, ???ng Thành H??ng, T.P. Bách S?c, Qu?ng Tay, Trung Qu?c
E-mail: youyiwai#163.com
 

??i h?c Y h?c Dan t?c H?u Giang (T? n?m 1958)
Bách S?c – Qu?ng Tay – Trung Qu?c

   ??i h?c Y h?c Dan t?c H?u Giang là tr??ng ??i h?c ?ào t?o Bác s? h? chính quy c?p Khu t? tr? Dan t?c Choang Qu?ng Tay - Trung Qu?c. Tr??ng ???c thành l?p vào n?m 1958, ??n n?m 2008, ???c ?y ban ?ánh giá trình ?? c?ng tác giáo d?c ??i h?c B? Giáo d?c – Trung Qu?c ?ánh giá có trình ?? ?ào t?o bác s? ?u tú, v?i t? cách ?ào t?o c?p b?ng th?c s? Y h?c c? b?n và Y h?c lam sàng c?p qu?c gia. Tr??ng n?m ? thành ph? Bách S?c, cách phía tay thành ph? Nam Ninh - th? ph? c?a t?nh Qu?ng Tay 200 km, ? ?ay có ???ng s?t, ???ng cao t?c, san bay và con s?ng H?u Giang xuyên qua thành ph?, giao th?ng ???ng b?, ???ng th?y và hàng kh?ng ??u r?t thu?n ti?n.
    Tr?i qua h?n 50 n?m kh?ng ng?ng n? l?c xay d?ng tr??ng s?, ??n nay tr??ng ??i h?c Y h?c Dan t?c H?u Giang ?? tr? thành m?t tr??ng ??i h?c Y t? hi?n ??i. Tr??ng g?m có 08 H?c vi?n (tr?c thu?c tr??ng) nh? H?c vi?n Y h?c c? s?, H?c vi?n Y h?c Lam sàng, H?c vi?n ?i?u d??ng, H?c vi?n Ki?m nghi?m Y h?c, H?c vi?n Giáo d?c qu?c t?, H?c vi?n Qu?n ly và Y t? c?ng c?ng, H?c vi?n giáo d?c t?i ch?c, H?c vi?n Th?c s?. Còn có 10 khoa nh?: Khoa R?ng hàm m?t, Khoa K? Thu?t hình ?nh, Khoa Y d??c, Khoa Ngo?i ng? vv…

 
All Rights Reserved by Youjiang Medical University for Nationalites. 
澳门赌大小